24-11-06

Ondertussen in Irak

iraq2iraq1Bijna 160 doden in Bagdad gisteren. Even krijgt Irak weer aandacht in het journaal, en komt er een klein artikel op de voorpagina van de krant. Een triest record. Als er echt veel doden vallen schrikken we nog even op, maar anders zijn we het al zo gewoon geworden dat dit allang geen nieuws meer is. We worden er zelfs soms cynisch van (“Straks blijft er ginder geen volk meer over”). Bovendien blijken de Amerikanen bij een raid 4 burgers gedood te hebben. Misschien moeten we toch maar zo snel mogelijk die troepen daar weghalen, want door hun aanwezigheid vallen er uiteindelijk nog meer slachtoffers. De situatie is uitzichtloos, op één of andere manier zou de internationale gemeenschap mIraq3oeten kunnen tussenkomen met de duidelijke boodschap dat het de bedoeling is om op te bouwen. Zolang de bevolking (en dan zeker de soennietische) het gevoel heeft dat ze te maken heeft met een iraq4bezettingsmacht zal men niet uit die spiraal van geweld geraken. Een volledig andere aanpak is dus dringend nodig. Laat ons hopen dat die er snel komt.

18:19 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: irak, bezetting |  Facebook |

22-11-06

Winst boven alles

headline_161963_50976

Naar aanleiding van het drama bij volkswagen vliegen de opiniestukken ons rond de oren, het één al beter dan het ander. In een groot aantal van die bijdrages geven de schrijvers impliciet of expliciet aan dat we dringend die harde economische logica een halt moeten toeroepen, iets wat ik uiteraard alleen maar kan beamen. De vraag is alleen hoe we dat gedaan kunnen krijgen, want het is duidelijk dat de politiek machteloos staat tegenover een losgeslagen mondiale economie. En het ziet er niet naar uit dat dit snel zal verbeteren, want meer en meer zien we hoe de politici zich in alle mogelijke bochten wringen om tegemoet te komen aan alle wensen en verzuchtingen die bedrijfsleiders uiten, in de hoop dat de economische activiteiten het land niet zullen verlaten. Een redelijk naieve hoop blijkt nu opnieuw. Blijkbaar wil men nog steeds niet inzien dat bedrijven gretig met de handen openstaan om cadeautjes in ontvangst te kunnen nemen, maar absoluut niet bereid zijn om daar iets tegenover te stellen. Als puntje bij paaltje komt doen bedrijven toch wat hen best uitkomt. Dit toont trouwens ook aan dat de bewering van de werkgevers dat de hoge loonkost ons de das omdoet eigenlijk larie en apekool is. Een lagere loonkost is natuurlijk mooi meegenomen... om meer winst te kunnen maken. Maar vooral in de industriesector, waar automatisatie reeds heel ver is doorgedreven, is de loonkosco2_release_from_factory_emissions_leading_to_global_warmingt allang niet meer het meest substantiële deel van de kost, en zijn er dus andere factoren die meespelen om een vestiging al dan niet te sluiten. Ondertussen lees ik deze morgen in de krant een klein artikeltje over een wetsvoorstel van VLD-er Bart Tommelein dat op micro-niveau perfect aantoont wat het probleem mondiaal eigenlijk is. Kamerlid Tommelein stelt namelijk voor om alle verantwoordelijkheid van cafébazen weg te nemen indien zij toch alcohol schenken aan dronken personen. Hiermee geeft hij dus het signaal dat iedereen zoveel geld mag verzamelen als hij wil (op zich niet echt een probleem), en dat hij dat kan doen zonder rekening te houden met de mogelijke gevolgen (wel een probleem). In dit specifieke geval kan het gevolg de dood van een onschuldige voorbijganger zijn, op mondiaal niveau spreken we over ecologische en/of sociale gevolgen. VLD meer sociaal ? Er moet duidelijk nog een lange weg afgelegd worden.

18:32 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: vw vorst, economie, gevolgen, loonkost |  Facebook |

21-11-06

Klimaattop Nairobi

watersnoodrampfoto3Bruno Tobback keert tevreden terug uit Nairobi omdat er volgens hem stevige resultaten bereikt zijn. Toch blijken de Verenigde Staten en China (notabene de grootste vervuilers !) niet bereid om zich ernstig te engageren om daadwerkelijk iets aan de milieuproblematiek te doen. Elke dag wordt duidelijker dat we op een ramp afstevenen als we niet ingrijpen, en toch weigeren bepaalde wereldleiders om hun verantwoordelijkheid op te nemen. Net zoals Bush volgens mij een groot aantal doden op zijn geweten heeft door zijn onwrikbaar standpunt over Irak, zo ook vind ik dat de verantwoordelijkheid van deze wereldleiders, die ondanks talloze wetenschappelijke bewijzen (en zelfs nu al voelbare gevolgen) niet willen meewerken aan een resolute aanpak van het milieuprobleem, niet geminimaliseerd mag worden. Een dokter die wegens een medische vergissing iemands gezondheid schade berokkent kan (terecht) veroordeeld worden wegens nalatigheid. Nochtans gaat het in zo’n gevallen altijd om een menselijke tekortkoming (vermoeidheid, haast, verstrooidheid, ...) en niet om een bewuste fout. Wereldleiders die alle waarschuwingen in de wind slaan en eigenzinnig hun rigide politiek blijven voeren waardoor het leven van duizenden (op zijn minst, misschien blijkt het later om een veelvoud te gaan) mensen in gevaar wordt gebracht kunnen dit straffeloos blijven doen. België heeft ooit eens een genocidewet gehad die het mogelijk maakte om politieke leiders wat harder aan te pakken, maar heeft al snel moeten inbinden onder druk van ondermeer de VS. Toch meen ik dat we internationaal werk zouden moeten maken van een wet die het mogelijk maakt om politieke leiders ter verantwoording te roepen voor de ellende die ze op hun geweten hebben. Misschien zou dat er hen toe aanzetten wat meer te proberen in te schatten wat de gevolgen van hun beslissingen kunnen zijn.  Alhoewel, zo’n wet kan er onmogelijk komen, want we weten al vooraf wie weer zal dwars liggen...

19:58 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: klimaattop, politiek, verantwoordelijk, nairobi |  Facebook |

18-11-06

VW Vorst

N_060420_vwVorst2M_bDe man was bitter en kwaad, de man op het journaal die zijn shift er net opzitten had.  “Het is allemaal de schuld van de kapitalisten en aandeelhouders, zij doen maar op en wij zijn er de dupe van”, zo klonk het ongeveer. Een uitspraak vol frustraties, maar die toch wel een kern van waarheid bevat. Uiteraard spelen zijn Duitse collega’s ook een niet te onderschatten rol in het drama dat boven het hoofd van de werknemers van VW in Vorst hangt, wat nogmaals aantoont dat vakbonden dringend buiten de grenzen van hun land moeten denken, zeker Europees, maar eigenlijk liefst mondiaal. Toch kunnen wparasitenoe er niet naast kijken, in de eeuwige zoektocht naar meer winst zien werkgevers (met de hete adem van de aandeelhouders in hun nek) maar 2 mogelijkheden : meer produceren of de kosten naar beneden halen. Dat dit laatste direct gevolgen heeft voor de werkgelegenheid (zeker in de Westerse landen met hun hogere lonen) is duidelijk, maar ook het eerste heeft op termijn gevolgen, en de situatie bij VW is er een goed voorbeeld van. Steeds meer productie leidt tot overschotten, waardoor plots moet ingekrompen worden, en dan luidt het : “tja, spijtig, maar we hebben jullie niet meer nodig”. Je zou voor minder gefrustreerd geraken. Ons economisch systeem deugt niet, we kunnen het niet genoeg herhalen.

13:09 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vw, vorst, aandeelhouders, vakbonden, winst |  Facebook |

16-11-06

Quota’s en positieve discriminatie

voortgezetonderwijsHet gebeurt niet veel, maar dit keer moet ik in grote lijnen akkoord gaan met het standpunt van Bart De Wever over quota’s en positieve discriminatie. Wel zou ik de klemtonen enigszins anders leggen. Persoonlijk heb ik het ook nog nooit een goed idee gevonden om door middel van positieve discriminatie de diversiteit te bevorderen, omdat men daardoor inderdaad het risico loopt bepaalde bevolkinsgroepen nog meer te gaan stigmatiseren. Eigenlijk is dit een beetje een vorm van betutteling, en toont dit ook aan dat we mensen in hokjes blijven stoppen, terwijl we iedereen op een gelijkwaardige manier moeten kunnen behandelen. Quota's daarentegen zijn wel een goed middel om regelmatig een organisatie aan te toetsen, en kan een stimulans zijn om te blijven zoeken waarom bepaalde quota's niet gehaald worden. Het komt er dus op aan ervoor te zorgen dat enerzijds iedereen dezelfde kansen en middelen krijgt, en anderzijds alle mogelijke drempels, die er kunnen voor zorgen dat iemand uit een bepaalde bevolkinsgroep met de nodige capaciteiten toch niet aangeworven geraakt, weg te werken. Vooral aan dat laatste moet er nog veel gewerkt worden, en ik heb de indruk dat De Wever zich eerder focust op het eerste. Het is uiteraard belangrijk dat iedereen met gelijke troeven naar de arbeidsmarkt kan trekken, en daarvoor moet de uitval van bepaalde jongeren zoveel mogelijk tegengegaan worden. Ik zou dit echter ruimer willen zien dan alleen een bepaalde groep van allochtonen. Laat ons eerlijk zijn, ons onderwijs slaagt er nog steeds veel te weinig in om studeren aantrekkelijk te maken. Daarom ook dat de omgeving waarin jongeren opgroeien erg bepalend is voor het studietraject dat leerlingen volgen. Kinderen die van thuis uit gesteund worden, en voelen dat ouders het goed vinden als ze zich inzetten voor school (let op mijn woordkeuze, er mag hier geen sprake zijn van druk vanuit de ouders) zullen daarin meestal hun motivatie vinden om toch door te zetten (want de loyaliteit van kinderen t.o.v. hun ouders mag niet onderschat worden), al is het meestal wat tegen hun zin. Kinderen die die steun niet krijgen lopen een groot risico om al snel kopje onder te gaan, omdat ze geen zin hebben om mee te draaien in een systeem waarvan ze het nut helemaal niet inzien en dat nog niet eens boeiend is op de koop toe. Vandaar dat hier een grote uitdaging ligt voor het onderwijs. Ondertussen weten we nu al (hoop ik) dat we kinderen meer kunnen motiveren door zoveel mogelijk vanuit hun leefwereld te vertrekken om de leerstof aan te brengen, maar wie heeft voldoende zicht op de leefwereld van de groep die het snelst afhaakt ?  Onderwijs is dus één zaak, maar ondertussen zou ik bijna ook vergeten wat eigenlijk nog belangrijker is, de houding van de bedrijfswereld tegenover de diversiteit van de werknemers die zich aanbieden. Nog altijd verwacht men werknemers die voldoen aan een bepaald profiel, die dus passen in de toch redelijk harde omgeving van de traditionele economie. Zoals ik in één van mijn vorige bijdrages al schreef, eigenlijk zou de bedrijfswereld moeten kijken naar de diverse mensen die zich aanbieden, en proberen te zoeken hoe men deze mensen een job zou kunnen geven die bij hen past. Zo zou de sociale economie, die volledig op dit principe gebaseerd is, op termijn grotendeels overbodig kunnen worden. Dit is natuurlijk wishful thinkitkledng, want uiteindelijk moet iedereen die wil meedraaien in de traditionele economie zich aanpassen aan de regels die daar gelden. En dat is dan ook de reden waarom het onderwijs nog teveel een bepaald type mensen probeert af te leveren, waardoor er weinig ruimte is om rekening te houden met de eigenheid van de leerlingen. Vandaar ook mijn stelling dat de eerste prioriteit een mentaliteitswijziging bij de werkgevers zou moeten zijn, de rest zou dan misschien automatisch volgen.

14-11-06

Fileleed

koelwagenVandaag heb ik weer eens aan de lijve mogen ondervinden hoe het voelt om stapvoets naar Brussel te rijden doordat een vrachtwagen 3 van de 4 rijstroken op de ring versperde. Onvoorstelbaar dat ondanks al dat fileleed niemand echt bereid lijkt om de discussie over mobiliteit ten gronde te voeren, en onder ogen wil zien dat we toch echt dringend het aantal voertuigen op onze wegen naar beneden moeten krijgen. Uiteraard is er het probleem van de vrachtwagens die steeds meer bij ongevallen betrokken geraken, en daardoor een enorme economische kost veroorzaken. Dit omdat door het just-in-time principe er steeds meer vrachtwagens op de weg zijn (en de stock van de bedrijven eigenlijk op onze autostrades te vinden is), en omdat de tijdsdruk om dingen op tijd geleverd te krijgen steeds groter wordt. Het zou echter te gemakkelijk zijn om enkel het wegtransport met de vinger te wijzen. Toen ik vanmorgen om de tijd te doden wat rondkeek in de file, dan zag ik hoofdzakelijk wagens met enkel een chauffeur, wat bij mij trouwens ook het geval was. Het is natuurlijk wel zo dat een aantal factoren het moeilijk maken om alternatief vervoer te gebruiken. Zo is er het feit van de firmawagens (ik heb er geen cijfers over, maar ik vermoed dat meer dan de helft van de wagens tijdens het spitsuur firmawagens zijn), waardoor je eigenlijk gedwongen wordt om de wagen te gebruiken. Daarnaast heb je de werkgever die verlangt dat je heel flexibel bent, en dus niet graag heeft dat je op een vast uur plots verdwijnt om je trein of bus te halen (of omdat je carpooling-chauffeur vertrekt), en uiteraard heb je de ligging van de bedrijven in de Brusselse rand, waardoor ze heel moeilijk te bereiken zijn met het openbaar vervoer. “Mijn auto, mijn vrijheid” gaat al lang niet meer op, maar blijkbaar zijn we er zo verslaafd aan geraakt dat we zelfs bereid zijn elke dag uren in de file te verliezen (en reeds gestresseerd op het werk toe te komen).

 

file

20:18 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: wegtransport, file, vervoer, mobiliteit |  Facebook |

13-11-06

De onverklaarbare afkeer van de hoofddoek

hoofddoekOm één of andere reden blijft de hoofddoek voor discussie zorgen, terwijl ik toch niet goed snap wat daar nu zo complex aan is. Zoals de discussie rond het al dan niet toelaten van de hoofddoek op school. Rond het idee dat leerkrachten geen hoofddoek mogen dragen lijkt er een consensus te ontstaan, en naar mijn mening terecht, maar waarom wil men dat in godsnaam doortrekken naar de leerlingen ? De enige reden om iets al dan niet te verbieden op school is volgens mij als het de klas- of schoolwerking in het gedrang brengt. In het geval van de hoofddoek lijkt me dat absoluut niet aan de orde. Wij vinden dit een teken van onderdrukking van de vrouw ?  Er zijn al zoveel dingen (ook bij autochtone vrouwen) waar ik me aan erger omdat die volgens mij de onderdrukking van de vrouw in de hand werken, maar is dat een reden om onze visie op te dringen aan de vrouwen in kwestie ?  De discussie voeren of en waarom dit voor ons vrouwonvriendelijk is, is wel interessant. Evengoed als bijvoorbeeld de discussie rond miss-verkiezingen of halfnaakte vrouwen die aan de voeten van een man liggen te kronkelen in video-clips. Maar iets opdringen of verbieden is het laatste wat we in een democratische maatschappij kunnen doen, tenzij het algemeen belang in het gedrang komt. Zo kan ik me voorstellen dat men de boerka verbiedt omdat een persoon altijd herkenbaar moet blijven, want misbruik van deze klederdracht voor minder goede doeleinden lijkt me niet zo denkbeeldig. En wat met het argument dat de druk vanuit de groep om ook een hoofddoek te dragen groot is ? Ik dacht dat men op school altijd alert moet blijven voor dergelijke toestanden, als het nu deze druk betreft, of de druk om deel te nemen aan (al dan niet toegestane) activiteiten, of om bepaalde merkkledij te dragen. Daartegen moet wel opgetreden worden. Ergens kan ik me niet van de indruk ontdoen dat de tegenstand tegen het dragen van de hoofddoek meer te maken heeft met een zmissekere onwennigheid tegenover vrouwen/meisjes met een hoofddoek, en eigenlijk ook met het niet kunnen/willen begrijpen van een andere cultuur. Zolang de vrouwen in kwestie dit niet als onderdrukking zien heeft het geen zin om dat te gaan verbieden, integendeel, we zouden ondertussen al moeten weten dat dit eerder een omgekeerd effect heeft.

Zie ondermeer ook achtergrondartikel op kifkif.be

20:19 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vrouwonvriendelijk, hoofddoek, school, verbod |  Facebook |

11-11-06

50-plussers

chaplin-modern-times-760021Een onderzoek wijst uit dat een groot deel van de  werkgevers liever geen werknemers hebben van meer dan 50 jaar, en dat veel werknemers ouder dan 50 niet erg enthousiast zijn om heel lang te blijven werken. Ontluisterend heette het. Ik kan natuurlijk niet spreken in de plaats van anderen, maar als ik naar mijn eigen werksituatie kijk, dan komt deze vaststelling helemaal niet als een verrassing. Dit heeft gewoon alles te maken met verwachtingen die werkgevers van hun werknemers hebben die botsen met de eigenheid van “oudere” werknemers.  Binnen enkele jaren behoor ik ook tot de groep van de 50-plussers, en ik voel nu ook al dat het steeds moeilijker wordt om me te verzoenen met de soms absurde en onpersoonlijke sfeer die ontstaat door een aantal begrippen die door heel wat managers aanbeden worden.  Dit zijn begrippen als “Time is money” (deze gaat al jaren mee, en zal vermoedelijk nog vele jaren meegaan), “Outsourcing”, “Offshoring”, “Flexibility”, “Conference call”, en nog veel (meestal engelstalige want ze komen uit Amerika overgewaaid) andere termen. Al deze begrippen zorgen ervoor dat de betrokkenheid van de werknemer met het product dat hij/zij maakt steeds kleiner wordt, maar ook dat het proces hoe dit product tot stand komt steeds ondoorzichtiger wordt. Komt daarbovenop dat er om de 2, 3 jaar wel ergens een manager is die denkt dat hij het ei van Columbus heeft uitgevonden, en opnieuw komt aandraven met weer een andere term of procedure. Meestal een manager die enkel bezig is met het zoeken naar een manier om zo snel mogelijk nog hogerop te komen (want dat is nu eenmaal eigen aan managers), en dus op korte termijn zo goed mogelijk wil scoren. Iemand die echter al wat langer meedraait weet ondertussen uit ervaring dat kortetermijndenken nefast is om op langere termijn goede resultaten te bekomen, en heeft het dus steeds moeilijker om mee te gaan in een dergelijke gedachtengang. Het feit dat oudere werknemers dus niet meer zo kneedbaar zijn maakt dan ook dat werkgevers er liever niet teveel in huis hebben. Nochtans zouden ze moeten beseffen dat die tegenstand veeleer te maken heeft met de bezorgdheid om kwalitatief hoogstaand werk af te leveren, dan met een onwil om nog hard te wGE-Simpsons-Family_4581089_poerken. Want het is helemaal niet zo dat 50 plussers niet meer willen werken, ze willen zelfs nog hard werken, maar de behoefte wordt, naarmate men ouder wordt, steeds groter om het gevoel te hebben dat men zinvol bezig is. En in een situatie waar winst op de eerste plaats komt, waarbij je jouw collega’s enkel nog maar kent via mail of in het beste geval via een “conference call” of waar men probeert om jouw werk zoveel mogelijk te standaardiseren zodat het naar een lageloonland kan verhuisd worden is dat gevoel heel ver weg. Aangezien het op die leeftijd bijna onmogelijk is om nog iets anders te vinden dat wel zinvol lijkt is het dan ook logisch dat heel wat mensen kiezen om hun tijd in partner, kinderen, kleinkinderen, vrienden, vrijwilligerswerk, ... te stoppen, want daarover bestaat geen twijfel, dit is echt zinvol.

09-11-06

De verpletterende verantwoordelijkheid van Bush

bush200readyToen Siegfried Brakke gisterenavond in “Ter zake” Karel De Gucht vroeg hoe men ooit een overwinning kan behalen in Irak (wat Bush als voorwaarde stelt om zich uit Irak terug te trekken) kon De Gucht niet anders dan verzuchten dat men Irak gewoon nooit had mogen binnenvallen. Deze bedenking brengt natuurlijk niet veel aarde aan de dijk, maar het is inderdaad een feit dat het verschrikkelijk frustrerend is om vast te stellen dat juist datgene waarvoor Europa (op een paar landen na) steeds gewaarschuwd had, en waarvoor we trouwens teruggefloten geweest zijn door Amerika, ook bewaarheid is geworden. Nu lijken de Amerikanen (met inbegrip van de democraten) niet eens te begrijpen waarom Europa niet echt bereid is om de puinhoop die door hun inval veroorzaakt werd te helpen opruimen. Het pijnlijke is dat de bevolking van Irak steeds verder wegzinkt in het moeras, dat wij erop staan te kijken, en helemaal niet weten hoe we dit proces in godsnaam kunnen stoppen. Het enige waar ik Bush gelijk moet in geven is dat men nu ook de troepen niet meer kan terugtrekken, want dan wordt Irak helemaal aan zijn lot overgelaten. Ondertussen kregen we gisteren opnieuw beelden binnen van het andere drama dat zich in het midden-oosten aan het afspelen is, en waarin Amerika weer niet vrijuit gaat. Beelden van onschuldige Palestijnse burgers, getroffen door een raketaanval van Israël. Opnieuw moest De Gucht terecht een beschuldigende vinger uitsteken naar de Verenigde Staten, want zolang zij niet kordaat en ondubbelzinnig het geweld van Israël veroordelen hebben we geen been om op te staan om de Palestijnen onder druk te zetten om te proberen tot een oplossing te komen in dit conflict. Dit zijn schrijnende toestanden die helemaal bovenaan zouden moeten staan op de politieke agenda. Toch stel ik vast dat bepaalde partijen meer bezig zijn met het onveiligheidsgevoel (omdat iemand met een andere huidskleur door de straat loopt ?,  omdat de buurman lang haar heeft ?, ...) in ons land (maar ook in anderen landen), dan met de gruwelijke, dodelijke onveiligheid die bittere realiteit is in bepaalde delen van de wereld.

 

20:26 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: bush, irak, palestijnen, israel |  Facebook |

07-11-06

Links/rechts ?

Toch nog even verder borduren op het thema links/rechts of progressief/conservatief.  Blijkbaar hebben de intenties van de VLD nogal wat discussies op gang gebracht over wat nu liberaal, links-liberaal en/of rechts-liberaal is. Of zou mijn lezersbrief aan "de morgen" van een paar weken geleden er iets mee te maken hebben  . Maar alle gekheid op een stokje, dit is wel een boeiende discussie. Yves Desmet spreekt in termen van economisch rechts en ethisch links,  maar nog interessanter is de bijdrage van Thomas Leys in “de gedachte” van vandaag.  Daarin legt hij een aantal pijnpunten bloot waar de VLD niet echt goed scoort als ze zichzelf links of progressief wil noemen, en haalt hij terecht aan dat men in alle democratische partijen wel mensen zal vinden die links-liberaal zijn.  Bovendien is het duidelijk zo dat bepaalde partijen op bepaalde vlakken eerder conservatieve standpunten zullen verdedigen, en op andere vlakken dan eerder progressief zijn. Vandaar waarschijnlijk dat ik mezelf moeilijk in de politiek zie stappen, want ik zou altijd wel ergens moeite hebben met één of ander partijstandpunt. Toch zit er volgens mij nog iets dat wringt in de redenering van de VLD dat ze door progressief te zijn meer een centrumpartij zal worden. Tot op heden is de centrumpartij bij uitstek nog steeds de CD&V, en dat komt vooral omdat die zich in een aantal ethische dossiers redelijk conservatief opstelt, waardoor ze nog steeds een groot deel van de “katholieke stemmers” (nog steeds een niet te onderschatten percentage van de bevolking) achter zich krijgt. En de zogenaamde sociaal gecorrigeerde markteconomie van Verhofstadt is volgens mij ook nog lang niet wat men “sociaal” kan noemen. Een sociale maatschappij krijgt men pas als men de economie ten dienste stelt van de mens, en niet omgekeerd zoals het nu nog steeds is, en vermoedelijk ook nog een tijd zal blijven. Ook het generatiepact van vorig jaar was veel te veel een benadering vanuit een economische behoefte waarbij weinig rekening werd gehouden met de mens in het verhaal (vandaar ook dat de werkgevers er nog relatief tevreden mee waren). Maar dat is dan weer stof voor een andere discussie.

18:08 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vld, sociaal, links-liberaal |  Facebook |

06-11-06

VLD wordt sociaal

Als het aan Bart Somers ligt, dan zal de VLD heel wat socialer worden. Toch wel een vreemde boodschap voor een partij die tot op heden al altijd de kant van de werkgever heeft gekozen, en de werkgever is in mijn ogen nog altijd in een betere positie geplaatst dan de werknemer. Ik heb trouwens ook nog nooit gezien dat een werkgever iets voor zijn werknemers doet als hij er niet toe verplicht wordt, of als hij niet denkt dat hij er zelf voordeel zal uit halen. Iemand die sociaal is kiest resoluut de kant van de zwakste, en dat heb ik bij de VLD toch nog niet veel zien gebeuren. Maar de wonderen zijn de wereld nog niet uit, afwachten dus, misschien vaart de VLD binnenkort wel een heel andere koers.

21:05 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: vld, sociaal, bart somers |  Facebook |

04-11-06

De krokodillentranen van Marie-Rose Morel

marie-roseHet staat als een fait divers in de krant vermeld, Marie-Rose Morel durft wel eens een traan te plengen als ze zich onheus behandeld voelt door andere politieke partijen. Ik vrees echter dat dit bericht niet echt zo onschuldig is als het lijkt. Blijkbaar proberen ze bij het VB opnieuw voordeel te slaan uit een reportage die op het eerste zicht eerder schadelijk leek voor hun partij (de telefacts-reportage die de ontgoocheling verfilmde bij het VB naar aanleiding van de vorige verkiezingen) door, bovenop de reeds succesvol gebleken tactiek van het opnemen van de slachtofferrol, nu ook een menselijk en emotioneel imago aan te meten. Ze zijn echt onverbeterlijk in het draaien van een rad voor onze ogen, niet te verwonderen dat heel wat mensen met open ogen in hun val trappen.    

13:29 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: marie-rose morel, imago, vb |  Facebook |

03-11-06

Ortega for President ?

ortega_wwBij het lezen van een artikel in MO*, naar aanleiding van de presidentsverkiezingen in Nicaragua volgend weekend (klik hier voor het artikel) werd ik even zo'n 20 jaar teruggecatapulteerd in de tijd. Naar de tijd waar we vol waren van de sandinisten en Ortega, en we hoopten dat deze linkse beweging er eindelijk zou in slagen om Nicaragua er weer bovenop te krijgen. Ondertussen kennen we het verhaal van de niet aflatende steun van Amerika aan de contra's, met als triest resultaat de verkiezing van Violeta Chamorro in 1990. Triest omdat ook de sandinisten zelf voor een stuk verantwoordelijk waren voor deze nederlaag. Ondertussen zijn we zoveel jaren (en een paar schandaaltjes) verder, en blijkt dat Ortegortega_nua er nu wel eens zou kunnen in slagen om president te worden...omdat hij heel wat (ultra-)rechtse standpunten heeft overgenomen. Van de revolutionaire commandant van de jaren zeventig en tachtig blijkt niet veel meer overgebleven. Of hoe de honger naar macht gemakkelijk een aantal principes kan doen sneuvelen. 

Vandaag lees ik in de krant dat de generatie van de "babylosers" (twintigers en dertigers) de babyboomers (vijftigers van nu) verwijt dat ze egoïstisch en spilziek zijn, en dit wordt ook bevestigd door sociologen en economen. Babyboomers, dat is toch de generatie van '68, zij die al dat materialistisch gedoe beu waren, en het eens helemaal anders zouden doen ? Of hoe geld en comfort gemakkelijk een aantal principes kan doen sneuvelen...

17:34 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: ortega, nicaragua, sandinisten, babyboomers, babylosers |  Facebook |

31-10-06

Kinderarbeid in China

de_rijken_klein

Vorig weekend hebben we het “Millenniumkunst-parcours” afgelegd in Kortrijk (voor een bescheiden foto-reportage, klik hier) , en bij het lezen van één van de gedichten in het begijnhof (zie foto hierboven) moest ik onwillekeurig denken aan het artikel dat ik net gelezen had in vacature over kinderarbeid in China (een samenvatting van dat artikel vind je hier, wel jammer dat de reacties op die tekst niet altijd van een even hoogstaand niveau zijn). Dit artikel herinnerde me er weer aan waarom we helemaal niet warm kunnen lopen voor delocalisatie, want in de praktijk komt het er meestal op neer dat enkel de Westerse bedrijven hier beter van worden, en dat de mensen in de lageloonlanden in sommige situaties enkel de keuze hebben tussen de pest en de cholera. Hoe erg de voorstanders van ons kapitalistisch systeem ook hun best doen om te bewijzen dat dit systeem het enige is dat werkt, het blijft een feit dat het in wezen een pervers systeem is waarbij het risico op uitbuiting niet denkbeeldig is. Daardoor is het inderdaad nodig (zoals in het artikel wordt aangegeven) dat we als consument alert blijven, en druk blijven uitoefenen op politici en bedrijven om een ethische code te respecteren. Bedrijven worden nu eenmaal gestuurd door de verwachtingen van hun aandeelhouders die maar één ding voor ogen hebben : hun winsten zoveel mogelijk maximaliseren. Vandaar ook mijn link met de tekst van het gedicht. Schaamteloze rentes die leiden tot schrijnende toestanden. Of misschien is het eerder omgekeerd.

17:38 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: kinderarbeid, millenniumkunst, vacature |  Facebook |

27-10-06

 Dirk Verhofstadt steunt 11.11.11

Interessante bijdrage van Dirk Verhofstadt in “de gedachte” in DM van vandaag (27/10). Ik ben verheugd dat ook de (progressief) liberalen dezelfde redenering volgen als de organisatie 11.11.11. Misschien niet eens zo verwonderlijk als je weet dat de hele discussie over dumping van goederen in de derde wereld eigenlijk voor een groot stuk te maken heeft met respecteren van de regels van de vrije markt.  Wat mij echter vooral aangenaam trof is dat hij ook te vinden is voor het afschermen van de kwetsbare markten in de derde wereld, iets wat voor liberalen toch minder evident moet zijn.  Dit is duidelijk een stijlbreuk met de gedachte dat vrijhandel alle problemen op termijn zal oplossen, en houdt impliciet in dat Verhofstadt toegeeft dat economisch liberalisme een mechanisme is waar vooral de sterkste voordeel uit haalt. Toch stel ik vast dat hij in zijn artikel nogal sterk de nadruk legt op de nefaste gevolgen van subsidiëring en afscherming van de Westerse markt, maar wat 11.11.11 ook wil aankaarten is de ongelijkheid in de middelen waarover Noord en Zuid beschikken om hun producten te produceren. De symbolische actie rond de ajuin gaat trouwens over een product dat helemaal niet gesubsidieerd wordt, maar dat door de geavanceerde middelen die het Westen heeft om (massaal) te produceren gewoonweg veel goedkoper is dan hetzelfde product dat in het Zuiden wordt geproduceerd (kleinschalig, met weinig middelen). Ook voor die producten wil 11.11.11 (terecht) de markt afschermen in het Zuiden, maar dat zal dan automatisch als gevolg hebben dat het Noorden de productie van een aantal goederen zal moeten terugschroeven, en dat botst dan misschien wel met de liberale gedachte dat er geen grenzen zijn aan de groei.

Maar al bij al ben ik wel gelukkig met dit artikel, en kan ik alleen maar hopen dat deze gedachte ook ingang vindt in meer conservatieve milieus die blijven zweren bij ongebreidelde vrijhandel, zonder afscherming van welke markt dan ook.

18:09 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: dirk verhofstadt, 11 11 11, vrije markt |  Facebook |

25-10-06

Margot Vanderstraeten en adoptie

Na het lezen van de bijdrage van Margot Vanderstraeten in "de gedachte" in DM van 24/10 over de adoptie(plannen) van Madonna was ik nogal geschokt door het gemak waarmee ze voorbijgaat aan de inspanningen die door heel wat organisaties geleverd worden om Afrika opnieuw op het goede spoor te krijgen. Onder het motto "ik ben er geweest, dus ik kan het weten" vindt ze het niet nodig om eens na te gaan wat een dergelijke adoptie kan teweegbrengen. Reeds jaren proberen heel wat mensen de bevolking van Afrika te overtuigen dat hun problemen niet opgelost zullen geraken als ze er niet zelf aan werken en steeds naar het Westen blijven kijken. Stilaan krijgen de mensen daar (toch zeker in bepaalde landen) weer het gevoel dat ze inderdaad hun lot in eigen handen kunnen nemen. Door de houding van Madonna die, veeleer om haar geweten te sussen dan uit oprechte bekommernis voor Afrika, eventjes een kindje onder haar hoede (of beter onder deze van één of meerdere "nannies") neemt, ondertussen ook nog een paar weeshuizen steun verleent, en misschien nog een paar families geld toestopt wordt het beeld (dat men vooral in dat continent nog teveel heeft) dat alle heil uit het Westen komt opnieuw versterkt. Wat er meteen voor zorgt dat het moeizame werk van derde-wereldorganisaties hierdoor voor een stuk teniet gedaan wordt. Ik ben helemaal niet tegen adoptie, en zeker niet tegen financiële steun, maar ik denk dat hier heel omzichtig moet mee omgegaan worden, waarbij niet zozeer de emoties van het moment een rol mogen spelen, maar waar veeleer een ruim inzicht in deze complexe problematiek nodig is. Anders riskeren we op termijn (en dat is in het verleden jammer genoeg al veel te veel gebeurd) meer kwaad dan goed te doen. Het is dus inderdaad absoluut noodzakelijk om deze zaken te laten regelen door organisaties die hier al jaren ervaring mee hebben. Het is dan ook terecht dat er protest komt vanuit deze hoek, en dit heeft niets met politieke correctheid te maken, maar met een eerlijke bezorgdheid over de toekomst  van het betrokken kind, van het gezin waar het terechtkomt, maar ook van de omgeving van het kind, wat in deze context (want als Madonna iets doet is gans de wereld hiervan op de hoogte) gerust mag verruimd worden tot geheel Afrika.

18:14 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: madonna, adoptie, margot vanderstraeten |  Facebook |

Groen! extreem links?

Verschenen in DM van 25/10 :

 

"Opnieuw lees ik tot mijn verbazing in het interview met Ludo Van Campenhout (DM 21/10) dat sommige politici de partij Groen! extreem links vinden. Links betekent voor mij nog altijd progressief en in het gedachtegoed van Groen! vind ik toch nogal wat ideeën die men bezwaarlijk progressief kan noemen. Ideeën als kleinschaligheid, de afstand tussen producent en consument verkleinen of minder verkeer in de stad lijken mij eerder nostalgische overwegen dan extreem linkse standpunten.
Al moet ik ook toegeven dat Groen!, wat asielzoekers betreft, wel een erg ruimdenkend standpunt inneemt. Dit laatste toont aan dat deze partij in gevoelige dossiers wel duidelijke standpunten durft in te nemen en daarin ook principieel is. Vermoedelijk maakt vooral dat laatste het moeilijk om met hen politieke akkoorden af te sluiten, en niet zozeer de inhoud van hun programma. Ofwel begrijp ik niet goed wat men onder de term 'links' moet verstaan, maar dan hoop ik dat iemand mij dat nu eindelijk eens kan uitleggen."

Met deze lezersbrief wilde ik trouwens geen waardeoordeel over de standpunten van Groen! geven, alleen wilde ik aangeven dat het niet altijd duidelijk is welke lading de termen links en rechts eigenlijk dekken.

08:31 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) | Tags: groen, extreem links |  Facebook |

21-10-06

Vrijspraak

Vrijspraak voor moord in het pedofilieproces, het geeft me toch een raar gevoel.  Uiteraard denk ik dat niemand zal tegenspreken dat hier duidelijk verzachtende omstandigheden konden ingeroepen worden, maar vrijspraak ?  Ik weet het niet goed.  Ergens blijft het toch een hoeksteen van onze rechtsstaat dat niemand het recht in handen kan nemen, en dat dit ten alle prijze moet bewaakt worden. Met deze uitspraak dreigt men dit fundamenteel principe te ondergraven. Rekening houdend met het onrecht dat één van de beklaagden is aangedaan was de lichtste (symbolische) straf meer dan voldoende, maar dan was er tenminste nog een straf geweest, waardoor het grondbeginsel van onze rechtsstaat overeind kon blijven. Dat de medeplichtige in deze zaak ook vrijspraak krijgt is nog moeilijker te aanvaarden, want van die persoon kon men toch op zijn minst verwachten dat hij zou proberen een misdaad te verhinderen in plaats van eraan mee te werken. Ik weet het niet, ik heb bij deze hele zaak toch geen zo'n goed gevoel, alhoewel ik dit natuurlijk wel begrijp. Maar begrijpen is nog niet goedkeuren ...

14:04 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) | Tags: pedofilieproces, vrijspraak |  Facebook |

17-10-06

Leterme uitgedaagd

Een paar dagen geleden reageerde ik nog verheugd op de beslissing van Leterme om zich meer in Wallonië te laten zien, maar vanmorgen werd mijn enthousiasme al weer getemperd. Naar aanleiding van zijn boek "Leterme uitgedaagd" reageerde Yves Leterme op de kritiek van Vandenbroucke : we reageren altijd vanuit Vlaanderen, wat kan België voor Vlaanderen doen. Deze houding bevalt me allerminst. Dit ruikt nogal sterk naar de keuze voor het eigenbelang, en van een politicus zou men toch kunnen verwachten dat hij of zij daar boven staat. Dat Vlaanderen zijn eigen beleid wil voeren, tot daar toe, maar dat we dan ondertussen nog proberen zoveel mogelijk van de federale regering los te krijgen, dat is toch niet echt fatsoenlijk. Zoals Vandenbroucke terecht zegt, we moeten niet alleen de lusten verdelen, maar laat ons vooral de lasten verdelen. Natuurlijk is het moeilijk om met een Vlaams-nationalistisch aanhangsel teveel te laten blijken dat je eigenlijk ook rekening wil houden met de ganse Belgische gemeenschap.Vandenbroucke waarschuwt terecht dat de CD&V moet uitkijken voor de N-VA, want dergelijke partijen zijn in staat om alles toe te spitsen op het communautaire, waardoor de echt belangrijke zaken niet meer aangepakt worden. 

20:49 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (1) |  Facebook |

14-10-06

Kortrijk

CD&V wisselt van partner in Kortrijk, wat een koude douche.  Na de toch wel redelijk significante vooruitgang van de SPa (en de achteruitgang van CD&V) kon men logischerwijs wel verwachten dat de SPa wat meer op het beleid zou kunnen wegen.  Dat lijkt me toch wat de kiezer eigenlijk gevraagd had. Niet dus. De komende 6 jaar zitten we met de VLD opgescheept, en dat belooft weinig goeds. Stefaan De Clercq mag dan wel heel wat goede ideeën hebben, soms is het nodig om hem wat af te remmen (denk maar aan het absurde idee om midden het centrum een gigantisch winkelcentrum neer te poten). Die taak kon een wat sterkere SPa op zich genomen hebben, maar van de VLD moeten we niet verwachten dat ze op de rem gaan staan, integendeel. Het wordt dus bang afwachten, want ik zie de toekomst voor Kortrijk plots een heel stuk somberder tegemoet.

18:17 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (8) | Tags: kortrijk, politiek |  Facebook |

13-10-06

Yves

Vanmorgen las ik in de krant dat Yves Leterme bij zijn bezoek aan Namen verklaard heeft dat hij in de toekomst wat meer de taalgrens wil oversteken. Dat kan ik alleen maar toejuichen. Onlangs was Elio Di Rupo aanwezig in ter Zake naar aanleiding van de heisa rond Laurette Onckelinckx, en toen ook gaf Di Rupo aan dat hij veel te weinig op de vlaamse TV te zien was. Volgens mij zou het inderdaad de verstandhouding tussen beide landsgedeelten ten goede komen indien politici wat meer zelf hun verhaal konden doen, zodat we niet steeds een interpretatie van een vlaamse (of waalse) journalist moeten lezen.  En ik heb er helemaal geen probleem mee als hij of zij dat in zijn eigen moedertaal doet (integendeel, zo leren we ook nog bij), zolang zij of hij de andere taal maar begrijpt. Het is soms al moeilijk genoeg om een mening te formuleren in jouw moedertaal, laat staan in een taal die je niet (goed) beheerst. Tolerantie maakt alleen maar een kans als we echt proberen de ander te begrijpen, in plaats van steeds maar energie te stoppen in het aantonen van hoe slecht men "daar" wel bezig is, en hoe erg wij arme vlamingen toch lijden onder de terreur van die "profiteurs" (nietwaar Bart De Wever ?).  Ik vraag me alleen maar af hoe de kartel-partner van de CD&V aankijkt tegen de "reisplannen" van Yves Leterme. 

09:28 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

12-10-06

Hugo

Hugo Coveliers nodigt Jean-Marie Dedecker uit om bij zijn VLOTT te komen, om hem "de kans te geven om het zinkend schip te verlaten en op zijn drijvend 'vlott' redding te vinden".  Bij het horen van deze bevlogen woorden van Coveliers kon ik een smalende glimlach toch niet onderdrukken, want hoewel ik niet echt een VLD-aanhanger ben ben ik er wel van overtuigd dat deze partij een veel steviger onderbouw heeft dan het vehikel dat Coveliers uit plat opportunisme aan de VB-kar heeft gehangen.  Ik vernam trouwens vandaag dat die laatste "t" voor tolerantie staat, hoe is dat nu verenigbaar met een partij als het VB ?

20:06 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |

10-10-06

Mijn eerste stappen

Dit zijn mijn eerste stappen in de bloggers-gemeenschap, ik heb dus nog geen idee wat het zal worden. Reeds geruime tijd dacht ik eraan om ook van dit medium gebruik te maken om mijn ideeën omtrent actuele themas kwijt te kunnen, en deze week na de gemeenteraadsverkiezingen lijkt me dan ook een geschikt ogenblik. Eindelijk kunnen we weer hopen op de mogelijkheid dat Vlaanderen opnieuw op het juiste spoor geraakt, want reeds geruime tijd had ik, net als de organisatoren van 0110, het gevoel dat het echt de verkeerde richting uitging. Ik kan wel niet zo euforisch doen als sommige mensen rondom mij, want zoals Tom Barman het zegt, er staat nog steeds geen - voor het percentage verschil tegenover de vorige verkiezingen wat de uitslag van het VB betreft, pas dan zal ik weer opgelucht kunnen ademhalen.  Ik hoop dat de pers zich nu ook eens ernstig bezint over de manier waarop men het VB in het nieuws brengt, want ik heb me de laatste weken mateloos geërgerd aan het feit dat men deze partij gaat voorstellen (en behandelen) alsof het een partij als een ander is. Laat ons er alstublieft blijven op hameren dat deze partij een gevaar is voor de democratie, en dat we absoluut niet verdraagzaam kunnen zijn tegenover mensen die onverdraagzaamheid en zelfs haat prediken. Nog 1 opmerking wat de berichtgeving over de verkiezingsuitslagen betreft : ik heb in de vlaamse pers echt moeten zoeken naar de resultaten van de waalse partijen, terwijl ik in de franstalige pers zonder al te veel moeite informatie kon vinden over de resultaten in Vlaanderen. Wat meer interesse voor het franstalig landsgedeelte zou misschien ook al een stuk kunnen helpen voor een betere verstandhouding tussen beide gemeenschappen.

 

 

18:15 Gepost door Dirk Candaele in Actualiteit | Permalink | Commentaren (0) |  Facebook |